Header Reklam
Header Reklam

Parametre, Avrupa yakasının adres bilgilerini güncelleyecek... Parametre Araştırma Bilişim Planlama Proje Koordinatörü Can Dağdelen; 'Avrupa yakasında kayıt altında olmayan yapı kalmayacak'

25 Aralık 2012 Dergi: Kasım-Aralık 2012
e-Belediye: Kısaca Parametre’yi tanıyabilir miyiz?

Can Dağdelen: Parametre, bilişim sektöründe kaliteli hizmet sunmak amacıyla 1993 yılında kurulmuştur. Coğrafi Bilgi Sistemi, Kent Bilgi Sistemi, Adres Bilgi Sistemi, UAVT - GIS - MIS Entegrasyonu, Yazılım Geliştirme ve Enformasyon Teknolojisi alanlarında proje faaliyetlerinde bulunmaktadır. 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’na sahip Parametre, kurumsal birikimi, uzman kadrosu ve işbirlikleri ile enformasyon teknolojilerinin gelişme ve değişme süreçlerinde kendini devamlı yenileyerek kurumlara hizmet vermektedir.

e-Belediye: “İstanbul İli Avrupa Yakası İlçelerinin Adres Bilgi Sistemi Kayıtlarının Güncellenmesi İşi” Hakkında detaylı bilgi alabilir miyiz? 

Can Dağdelen: Elbette, öncelikle Adres Bilgi Sistemi’nin öneminden kısaca bahsetmek istiyorum. Adres Bilgi Sistemi, eski adıyla Numarataj çalışmaları, Mekansal Bilgi Sistemi projelerinin olmazsa olmazı olduğu kadar yerel yönetimlerin içerisinde de birçok birimin temeli olan bir sistemdir. Kısaca Adres Bilgi Sistemi; Kent Bilgi Sistemlerinin yapı taşıdır. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununca Türkiye’de yaşayan herkesin bir yerleşim yeri ve bir adresi olmak zorundadır dolayısıyla adresler de ancak bir Bilgi Sistemi’nin varlığı ile hayata geçirilebilir. Yaşamımız boyunca Adres Bilgi Sistemi’nin birer parçasıyız ve bu sisteme ihtiyacımız var. Adres Bilgi Sistemi sözel bir yapıdadır.  Bir haritaya veya kılavuza ihtiyaç duymadan kullanılmaktadır. Ama sadece sözel bilgi ile hareket edildiğinde, küçük bir yanlışlık bile bizim kentte kaybolmamıza neden olabilir. Bunu aynı zamanda kurumların küçük yanlışlıklar yüzünden veritabanı içerisinde kaybolmalarına da benzetebiliriz. Sözel veriler mekansal veriler ile entegre edilmediğinde bilgi eksikliği ve kaos oluşması muhtemeldir. Kent Bilgi Sistemi’nin temel amacı; mekansal veriyi sözel veriler ile akıllandırmaktır, ‘Adres Bilgi Sistemi’ olmadan da Kent Bilgi Sistemi kurulamaz.
Bu çerçevede Parametre olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi için İstanbul’un Avrupa Yakasındaki tüm ilçelerinin adres kayıtlarını yenileyeceğiz. 27 ay sürecek iş kapsamında; 44.850 adet yol, 20.650 adet yapı ve 175.650 adet kapı bilgisi toplanarak kayıtlar güncelleştirilecek.

e-Belediye: İş kapsamındaki “Adres Bilgi Sistemi Kayıtları” neleri içeriyor? Ne tür kayıtlar söz konusu?

Can Dağdelen: Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik, Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerine göre, “Ulusal Adres Veritabanı”nın (UAVT) oluşturulması için hazırlanmıştır. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan adres standardı da 20 Temmuz 2006 tarihinde TST-EN14142-1 sayılı doküman ile yayımlanmıştır.
Adres standardı; il, ilçe, bucak, köy, mezra, belediye adı, mahalle adı ve tanıtım numarası, meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerin adı ve tanıtım numarası ile site adı, blok adı, mevki adı, dış kapı numarası, iç kapı numarası ve posta kodu bileşenlerinden oluşmaktadır. Adres Kayıt Sistemi’nin başarılı olması için numaralama çalışmalarının tam ve eksiksiz yapılması gereklidir. Numaralama çalışması; alanda adreslerin numaralandırılması, levhaların asılması ve adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanı’na işlenmesi süreçlerinin tümünü içermektedir.
Adres Bilgi Sistemi’ni; ‘Dijital Veri Seti’, ‘Ulusal Adres Veritabanı’ ve kentin günlük işleyişine kılavuzluk yapacak ‘Yönlendirme Tabelaları’ olmak üzere üç ana başlık altında inceleyebiliriz.
Dijital veri seti: Burada bahsettiğimiz yerel yönetimin kendi içerisinde barındırdığı, bir veri tabanında tutulan ve belirli bir kayıt desenine sahip kayıtlardır.            
Dijital veri seti bir kapı noktasından, ilçe sınırına kadar Adres Bilgi Sistemi’ni oluşturan tüm öğelerin bağlı olduğu, sorgulanabilir bir yapıya sahip, tekrar etmeyen ID’ler ve bu ID’ler ile entegre edilmiş tabloları içermektedir. Her bir kayıt; nokta, çizgi ve poligonlar ile eşleştirilerek koordinatlandırılmıştır.

Zorunlu Adres Bileşenleri Tablosu Tablo 1
Z= Zorunlu X= Seçmeli


Tablo örneğinde görüldüğü gibi veritabanı birçok öznitelik bilgisini barındırmaktadır. Elbette bu öznitelikler projenin kapsamına göre değişebilir. Ancak Adres Bilgi Sistemi’nin varlığı için minimum bu bilgilere ihtiyacımız vardır. 
Veritabanı içindeki tüm Yapı ve Kapılar Obje Ana Grup Kodu ve adı ve Obje Grup Kodu ve adı, Obje Kodu ve adı şeklinde 507 satırda ilişkilendirilmiş biçimde tutulmaktadır. Daha iyi anlaşılması adına birkaç örnek vermek gerekirse yapı aşağıdaki gibidir. 


Ulusal Adres Veritabanı (UAVT): Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan adres bileşeni (il adı, ilçe adı, dış kapı numarası ve posta kodu) ile tanımlanmış tüm adreslerin tutulduğu veri tabanıdır. UAVT uygulamasıyla; 
Yerleşim yeri bazında güncel nüfusun nitelik ve niceliklerine ilişkin güvenilir istatistik üretilmesi / Adres ve nüfus bilgilerinin tek merkezden takip edilmesi /
Adres kayıtlarının doğru tutulmamasından, yanlış adres beyan edilmesinden, bilgi kirliliğinden ya da adres bileşenlerinin çok sık değişmesinden dolayı oluşan adres karmaşası yüzünden ekonomik kayıpların önlenmesi / Nüfus sayımı ve tespitlerinde seçmen kütüklerinin oluşturulması ve güncelleştirilmesindeki ek maliyet yükünün ortadan kaldırılması / Tebligatların, adres eksikliği nedeniyle ilgili yere geç ulaşması ya da hiç ulaşmamasından kaynaklanan gelir kaybı ve kaçakların önlenerek vergi gelirlerinin artması / Elektronik ortamda güncel olarak tutulan UAVT’den bilgi sistemlerinin alt yapısının oluşturulması / Kamu yatırımlarının planlaması ve uygulanması / Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesinin sağlanması /
Kamusal denetim mekanizmalarının daha etkin çalışması / Kamu kurum ve kuruluşlarının birlikte çalışabilirlik ilkesi içinde bir e-devlet yapısına kavuşması amaçlanmaktadır.


Yönlendirme tabelaları: Yönlendirme tabelaları, günlük hayatımızda bir mağaza, alışveriş merkezi, banka şubesi, hastane ve bunun gibi bir çok mekanı ararken bize hangi mahalle, sokakta ve sokağın neresinde olduğumuzu gösteren ‘Sokak Direk Yönlendirme Tabelaları’, ek bilgi olarak bulunduğumuz sokağın kaç numarada başladığını ve bittiğini belirten ‘Duvar Yönlendirme Tabelaları’ ve aradığımız noktanın kapısında bulunan ‘Kapı Tabelaları’nı içermektedir. Adres Bilgi Sistemi’nin Güncellenmesi, tüm bu saydıklarımızın gözden geçirilmesi ve güncelleştirilmesini içermektedir.


e-Belediye: Bu kayıtların güncelleştirilmesi işi nasıl yürütülecek? Sahada tek tek mi toplanacak yoksa başka bir yöntem mi söz konusu?

Can Dağdelen: Öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bulunan verilerden oluşturulan paftalar ile alan araştırmasına başladık. Mevcut veri setinde bulunmayan tüm güncel bilgiler; yeni yapılar, aksı değişmiş ya da açılmış yollar, kapılar gibi birçok veri, tek tek tespit ediliyor. Ayrıca kentin yönlendirme tabela ihtiyaçları da belirlenerek, tasarımını yapılarak idareye iletilecektir.
Bilindiği gibi ‘Verilerin İşlenmesi’ konusu da çok önemli bir konudur.
Mevcut veritabanının tutarlılığını sorgulayıp, istikrarlı hale getirilmesi çalışmalarını yapıyoruz. Örnek tablolardaki kayıt deseni ve ilçenin numarataj verisi altlık olmak kaydı ile güncel veriler işlenmektedir. Burada amaç ilçenin sahip olduğu numaratajı bozmadan güncel verileri işleyebilmektir. Her ne kadar numaratajın bir yönetmeliği olsa da bazı ilçelerde bu durum farklılık gösterebilmektedir.  Bir kez daha altını çizersek, işin en önemli kısmı sahadan toplanan verinin doğru ve eksiksiz şekilde veritabanına işlenmesidir. 
Proje sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm toplanan verilerle başta kent rehberi olmak üzere tüm birim ve çalışmalarında kullanmayı hedeflemektedir. 
Bir diğer işlem ise yönlendirme tabelalarının tespitidir. Veritabanından sorgularla yönlendirme tabelalarının listeleri çıkartılmakta olup; önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin onayına sunulmakta daha sonra da imalata gönderilmektedir. 
Öte yandan kentin dokusuna uygun şekilde Direk Duvar ve Kapı yönlendirme tabelalarının montajı yapılmakta ve yapılan her iş en ince ayrıntısına kadar fotoğraflandırılmaktadır. Bu fotoğrafların her biri ait olduğu direk, duvar veya kapı tabelası ile entegre edilerek veritabanına aktarılmaktadır.e-Belediye: Yenilenen kayıt bilgileri, İBB bünyesine nasıl entegre edilecek? İBB için de bir personeliniz mi bulunacak?

Can Dağdelen: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemi verilerini Oracle SDE’de barındırıyor. Biz Oracle Gold Partneriyiz ve aynı SDE yapısı üzerinden ARCGIS server ile çalışıyoruz. Böylece bu çalışmada iki farklı çözüm ortağımızın ESRI Türkiye ve Oracle’ın ürünleriyle de çalışmış oluyoruz. Şu an projeyi 11 kısma bölmüş bulunmaktayız, her kısım sonunda verilerimizi İstanbul Büyükşehir Belediyesi veritabanına aktarıyoruz. İdare, istediği takdirde GIS serverımıza belli yetkiler çerçevesinde bağlanıp kontrol amaçlı rapor alabiliyor.

e-Belediye: Kayıt yenileme işiyle hangi faydalar sağlanacak? 

Can Dağdelen: Proje sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan ve Kent Bilgi Sistemi’nin altlığı olarak kullandığı Adres Bilgi Sistemi’nin ve Ulusal Adres Veritabanı’nın güncelliği sağlanacaktır. Bununla beraber kentte yaşayan vatandaşlar günlük hayatlarını devam ettirirken adres yönlendirme konusunda en ileri derecede faydalanacaklardır. Ulusal adres verisinin ilişkisel olarak güncelliğinin sağlanması sürdürebilirliği de sağlanacaktır. Birçok kurum ve kuruluşun kullandığı Ulusal Adres Veritabanı’na belli yetkiler ile yapılacak web servisi bağlantıları güncelliğin sürdürülebilirliğe dönüşmesini sağlayacaktır.


Adres Bilgi Sistemi
“31/07/2006 tarih ve 26245 sayılı” Resmi Gazete’de yayınlanan “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik” 25/04/2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun hükümlerine göre, Ulusal Adres Veritabanı’nın (UAVT) oluşturulması için hazırlanmıştır. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan adres standardı ise 20 Temmuz 2006 tarihinde TST-EN14142-1 sayılı doküman ile yayımlanmıştır. Adres standardı; il, ilçe, bucak, köy, mezra, belediye adı, mahalle adı ve tanıtım numarası, meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerin adı ve tanıtım numarası ile site adı, blok adı, mevki adı, dış kapı numarası, iç kapı numarası ve posta kodu bileşenlerinden oluşmaktadır.
Adres Kayıt Sistemi’nin başarılı olması için numaralama çalışmalarının tam ve eksiksiz yapılması gereklidir. Numaralama çalışması; alanda adreslerin numaralandırılması, levhaların asılması ve adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanı’na işlenmesi süreçlerinin tümünü içermektedir.Etiketler


Slider Altına