Header Reklam
Header Reklam

Kadıköy Belediyesi 2020 Entegre Raporu Yayımlandı

16 Temmuz 2021 Dergi: Temmuz-Ağustos 2021
Kadıköy Belediyesi 2020 Entegre Raporu Yayımlandı

Kadıköy Belediyesinin, planlanan hizmetlerin ne kadar yerine getirildiğini ve kamu kaynaklarının doğru kullanımını ölçümleyen 2020 Entegre Raporu yayımlandı. Rapor dünyada başka bir yerel yönetim tarafından henüz hazırlanmadığı için belediyeler arasında tek olma özelliğini taşıyor.

Entegre Rapor, bir kurumun stratejisinin, performansının ve hedeflerinin kısa, orta ve uzun vadede ne gibi çıktılar, değerler yaratabileceğinin açıklaması olarak tanımlanıyor. İlki 2018’de yayımlanan ve 2020 yılında güncellenen raporda hem sosyal destek, sağlık, kültür, ekoloji, kentleşme, afet ve acil durum gibi hizmetlerde nasıl değer yaratılabildiği anlatılıyor hem de ilçenin demografisi inceleniyor.

Temel amaç yaşam kalitesini artırmak

İlki ARGE Danışmanlık desteği ile 2018’de hazırlanan Entegre Rapor’un 2020 yılına ait bu güncel versiyonunda yerel yönetimlerin temel amacının insanların yaşam kalitesini artırmak olduğu düşüncesi öne çıkıyor. Kadıköy nüfusunun detaylı bir şekilde incelendiği raporda belediyenin mevcut olanakları, hedeflerin hayata geçirilmesi için yaptığı çalışmalar ve bu çalışmalar sonucunda yarattığı değerler “OECD Daha İyi Yaşam Endeksi” ve “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” ilkelerine göre ölçümlendi.

“Stratejik yaklaşımımız her zaman küresel amaçlarla uyumlu oldu”

serdil-dara-odabasiKadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, rapora ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Kadıköy Belediyesinin stratejik yaklaşımı her zaman küresel amaçlar gözetilerek, onlarla uyumlu hale getirilmiş ve küresel gündemlerle örtüşen, o gündemleri destekleyen bir yaklaşımla oluşturularak Kadıköylülerin izleme ve değerlendirilmelerine sunulmuştur. Yayımladığımız Entegre Rapor’la kurumumuzun gelecek vizyonunu bütüncül bir yaklaşımla sunuyor ve somut göstergelerle, izleme ve değerlendirme süreçlerimizi güçlendirdiğimizi düşünüyoruz. Bu vesileyle, ‘yaşam kalitesine değer katma’ hedefimizde katkısı olan tüm paydaşlarımıza ve raporun oluşmasında emeği ve fikri geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Pandemi gölgesinde geçen 2020

kadikoy-belediyesi-entegre-raporuRapora göre; Kadıköy Belediyesinin paydaş beklentileriyle oluşturduğu ihtiyaç haritasında ve yakın dönem stratejik adımlarına yön veren “önemlilik matrisi”nde şu başlıklar öne çıkıyor: Sokak sağlıklaştırma çalışmaları, ekoloji, paydaş beklentilerinin yönetimi, katılımcılık, değişen demografik yapı, inovasyon, güçlü mali yapı, iklim krizi ve dış paydaşlarla ilişkiler. Faaliyetlerinde özellikle bu alanlara yoğunlaşan Kadıköy Belediyesi, 2020’nin Covid-19 pandemisinin gölgesinde geçtiğini hatırlatıyor ve oluşabilecek diğer risklere karşı da önlemlerine raporda yer veriyor. 

Hedef gerçekleşme oranlarının, faaliyetlerin bütçe paylarının ve geçmiş yıllarla kıyaslanabilir somut göstergelerin yer aldığı raporda bir dizi değerlendirmeye de yer veriliyor. İşlevsel kamusal alanlar, yürünebilirlik, açık alan sosyalleşmesi, kamu hizmetlerinin dijital alana taşınması, teknolojiden faydalanma, aşırı iklim olayları, kentsel altyapı hizmetleri, gıda krizi, sosyal sorunlar vb birçok alana dair vurguların yapıldığı raporda “dirençlilik” kavramına işaret eden bir dönüşümün altı çiziliyor.

DSÖ: Kadıköy, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve OECD İyi Yaşam Endeksi ile Oldukça Uyumlu

Kadıköy’ün Dünya Sağlık Örgütü 7. Faz başvurusunun değerlendirme notunda yer alan ifadeler de Stratejik Plan’ın küresel gündemlerle uyumluluğunu vurguluyor. Rapor’un arka kapağında bu değerlendirmeden bir bölüm de yer alıyor. DSÖ değerlendirmesinde, “Plan, sosyal destek, sağlık, kültür, ekoloji, planlı kentleşme, afet ve acil durum, kent ve toplum düzeni ve kurumsal hizmetler eksenlerini kapsamaktadır. Bu ise Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve OECD Daha İyi Yaşam Endeksi ile oldukça uyumlu ve bunları destekleyen kapsamlı bir belge niteliğindedir. Plan yeni uygulamaya konulmuş olup, planın amaç ve hedeflerine ilişkin ilerleme yıllık raporlar aracılığıyla izlenmektedir. Planın sekiz ana ekseninin her biri sağlık ve esenliğe atıfta bulunur. Kadıköy Belediyesi’nin 2018 yılında kabul edilen Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı ve İklim Değişikliği Uyum Planı da sağlıklı şehir amaç ve hedeflerini desteklemektedir. Kadıköy Belediyesi, tüm hizmetlerinde, vatandaşların yaşadıkları yerle ilgili konularda karar verme haklarını esas alan katılımcı bir yönetim modelini benimsemektedir. Projeler ve eylemler, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve DSÖ stratejik öncelikleri ile tam olarak uyumlu olan stratejilerine dayanmaktadır” ifadelerine yer veriliyor.

Kadıköy Belediyesi 2020 Entegre RaporuSlider Altına