Header Reklam
Header Reklam

Otokar, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Yerini Aldı

30 Kasım 2015
Otokar, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Yerini Aldı

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Borsa İstanbul’un belirlediği “Endeks Seçim Kriterleri” kapsamında değerlendirmeye tabi tutularak, beklenen değerleri karşıladı ve Otokar, 29 şirketten oluşan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil oldu. Otokar, Kasım 2015 - Ekim 2016 döneminde Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarından oluşan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alacak.

Ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri kurumsal yönetim ilkeleriyle birleştirerek uzun vadeli değer yaratmayı amaçlayan şirketin bu alanda yaptığı çalışmalara Otokar Sürdürülebilirlik Raporu’nda detaylı olarak yer verildi. Otokar’ın uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerine uygun ikinci Sürdürülebilirlik Raporu, sürdürülebilirlik taahhütlerini ve performansını kapsıyor.

Otokar’ın Sürdürülebilirlik Raporu, kapsam ve bağlayıcılık unsurlarının belirlenmesi, içerik yapısının oluşturulması, performans verilerinin hesaplanması açısından, dünyanın en saygın raporlama girişimlerinden olan Küresel Raporlama Girişimi'nin (GRI) Sürdürülebilirlik Raporlama İlkeleri doğrultusunda hazırlandı ve düzenli olarak güncellenen GRI İlkeleri'nin son versiyonu olan G4 onayı aldı.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, sürdürülebilirlik yönetimi kapsamında asıl hedeflerinin, istikrarlı büyümeye devam etmek ve gelecek nesillere yaşanılır bir dünya bırakmak olduğunu belirterek, “Koç Topluluğu’nun paylaştığı değer ve ilkelere bağlı kalarak, topluma kattığımız değerleri sürekli geliştirmeyi ve daha iyi yarınların inşasına artan oranda katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

Görgüç, hedeflere ulaşmakta takip edilen stratejiyi ise şöyle tanımladı: “Sürdürülebilirlik stratejimiz, çevreyle dost, iş etiği ilkelerine sıkı sıkıya bağlı; operasyonel mükemmelliği hedefleyen ve müşteri beklentilerini eksiksiz karşılayan yüksek teknolojiye dayalı katma değerli ürünler geliştirmeye odaklı iş modelimizle yerli sermaye yapımızı korumak ve şirket karlılığımızı artırmaktır.”

Koç Holding’in 2006 yılında tüm Topluluk şirketleri adına imzaladığı BM Küresel İlkeler Sözleşmesi prensiplerini faaliyetleri genelinde benimseyen ve aktif destek veren Otokar, sürdürülebilirlik programının ana paydalarından biri olan çevreyle dost ürün ve üretim süreçleri geliştirme çalışmaları bakımından birçok çalışmaya imza attı. 2014 yılındaki verimlilik çalışmalarıyla toplam 2.110 GJ enerji tasarrufu, 188 Ton CO2e sera gazı emisyonu tasarrufu gerçekleştirirken atık su geri kazanımı ve kapalı devre sistemler aracılığıyla 145.000 m3 suyun üretime döndürülmesi sağlandı.

İklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında üretim süreçlerinden doğan sera gazı emisyonlarının azaltılmasının yanısıra üretilen araçların tüketiminden kaynaklanan etkilerin düşürülmesi için Ar-Ge çalışmaları yürütüldü. Otokar, cirosunun yaklaşık yüzde 3,5’ini Ar-Ge’ye ayırdı.

Otokar’ın Başlıca 2014 yılı Sürdürülebilirlik Göstergeleri

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu                     9,20

Toplam enerji tasarrufu                                            2.110 GJ

Üretilen araç başına sera gazı emisyonu                     1.65 ton CO₂e/ünite

Toplam sera gazı emisyonu tasarrufu                         188 ton

Geri kazanılan toplam su                                           145 bin metreküp

Toplam işgücü                                                          2.258*

Toplam eğitim saati                                                  51.208 kişi x saat

Toplam İSG + Çevre eğitimi                                      12.223 kişi x saat

Mavi yakalılarda sendikalılık oranı                             %100

İşgücünde kadın çalışan oranı                                  %5,7*

Ar-Ge harcaması                                                    43.5 milyon TL.

Ar-Ge bütçesinin ciroya oranı                                   %3.53

Ar-Ge personeli sayısı                                             482

Alınan patent sayısı                                                 68

Tedarikçi sayısı                                                       1.213

 

*Müteahhit çalışanlar dahildir.

Değerler 1 Ocak-31 Aralık 2014 dönemine aittir.