Header Reklam
Header Reklam

Afet Dönüşüm Kanunu tamam...

24 Temmuz 2012 Dergi: Mayıs-Haziran 2012

Riskli yapıların belirlenmesi

Yasaya göre, riskli yapıların saptanması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikte belirlenen çerçevede, öncelikle yapı sahipleri veya yasal temsilcilerince, bedeli kendilerince ödenmek üzere, Bakanlık tarafından lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı riskli yapıların tespitini süre vererek sahiplerinden isteyebilecek. Tespitler verilen sürede yaptırılmazsa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya belediyeler ile il özel idarelerince yapılacak. Bu durumda masrafları yine konut sahipleri karşılayacak. Tespit sonuçlarına ev sahipleri 15 gün içerisinde itiraz edebilecek. İtiraz üçü bakanlık görevlisi, dördü üniversite öğretim üyesi, 7 kişilik bir heyet tarafından karara bağlanacak. Heyet kararını verdikten sonra yürütmeyi durdurma kararı verilemeyecek.

Hangi binalar yıkılacak?

Afet riskli alanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyeler belirleyecek; Bakanlar Kurulu da onaylayacak. Belirlenen risk alanları içindeki binalar ile riskli alanlar dışında olup "ekonomik ömrünü tamamlamış ya da yıkılma ya da ağır hasar görme riski taşıyan" binalar yıkılacak. Proje gereği riskli alanlardaki sağlam binalar da Bakanlık kararıyla yıkılabilecek. Riskli yapıların yıktırılmasında ve bunların bulunduğu alanlar ile riskli alanlar ve rezerv alanlarındaki uygulamalarda öncelikli olarak malikler ile anlaşma yoluna gidilmesi hedefleniyor. Anlaşmayla tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan yapılardaki hak sahiplerine Bakanlık tarafından işyeri, arsa veya konut sertifikası verilebilecek. Bunlardan konutunu ve işyerini kendi imkânlarıyla yapmak veya edinmek isteyenlere de kredi verilebilecek. 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na göre yoksul veya dar gelirli olarak kabul edilenlere konut veya işyerleri, borçlandırma suretiyle de verilebilecek. Riskli bulunan yapıların sahiplerine bu yapıların yıktırılması için 60 günden az olmamak üzere süre verilecek. Bu süre içerisinde yapı, malik tarafından yıktırılmadığı takdirde yapının "idari makamlarca yıktırılacağı" belirtilip, tekrar süre verilerek tebligatta bulunulacak. Eğer mülk sahipleri verilen süre içinde riskli binayı yıkmazsa, yıkım bakanlık tarafından gerçekleştirilecek, masrafı yine yapı sahibi karşılayacak. Binalarını yıktırmayanlar hakkında yasal işlem yapılacak. Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemleri ile değerleme işlemlerini engelleyenler hakkında, işlenen fiil ve halin durumuna göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (kamu düzeni ile) ilgili hükümleri uyarınca başsavcılığa suç duyurusunda bulunulacak. Yıkım öncesi süreçte Bakanlık, TOKİ veya belediye tarafından talep edilmesi halinde, riskli binaların elektrik, su, doğalgazı kesilecek, satışı ve kiralanması yasaklanacak.

Yıkımdan sonra ne olacak?

Yıkımdan sonra o binanın ilgilileri artık kat maliki değil, arsanın hissedarı haline gelecek. Arsa haline gelen taşınmazlarda daha önce kurulan kat irtifakı ve kat mülkiyeti, malikleri adına payları oranında tescil edilecek. Yapılacak projeyle ilgili karar verilirken hissedarların 2/3?ünün onayı yeterli olacak. Karara katılmayanların arsa payları açık arttırmayla diğer hissedarlar arasında satışa çıkarılacak. Diğer paydaşlar almazsa Bakanlık tarafından rayiç bedel ödenecek. TOKİ, ihale edilecek arsanın bedelini SPK'ya bağlı ekspertizlerle belirleyecek. Eğer bir ay içinde ortak anlaşma sağlanıp karar verilemezse hızla kamulaştırma yoluna gidilecek. Kanun uyarınca, yapılan konutların, işyerlerinin bedellerinin belirlenmesinde ve ilgililerin borçlandırılmasında, sosyo-ekonomik durumlar, doğal afetin ortaya çıkardığı neticeler ve sosyal devlet anlayışının gerekleri gözetilerek uygulama gerçekleştirilecek. Kanunun uygulanacağı alanlar dışında olmakla birlikte kanunun amaçları çerçevesinde güçlendirilebileceği teknik olarak belirlenen yapılar için de dönüşüm projeleri özel hesabından 'güçlendirme kredisi' verilebilecek. Kanun uyarınca gerçekleştirilecek idari işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açılabilecek. Bu davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyecek. Kanun kapsamındaki iş, işlem ve uygulamaların özelliği ve aciliyeti gözetilerek yapılacak olan planlar, İmar Kanunu?ndaki kısıtlamalara tabi olmayacak. Kapsamdaki alanlara ilişkin iş, işlem ve uygulamalar hakkında ilgili diğer kanunların bu kanunu engelleyici hükümleri ile diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri uygulanamayacak. Gecekondu sahibine, gecekondusuna karşılık konut verilinceye, nakde dönüştürülüp ödeninceye veya konut yapmak üzere arsa tahsisi yapılıncaya kadar gecekondusu yıktırılamayacak. Gecekondu sahiplerine gerekirse nakdi yardım yapılabilecek.

Etiketler


Slider Altına