Header Reklam
Header Reklam

Yeni Nesil Belediyecilik, Sosyal Medya Kullanımı ve Artvin Örneği

02 Ekim 2023 Dergi: Eylül-Ekim 2023
Yeni Nesil Belediyecilik, Sosyal Medya Kullanımı ve Artvin Örneği

Geçenlerde Kıbrıs üniversiteleri araştırmacılarından Mehmet Kocatepe, Cemal Yorgancıoğlu, Mustafa Sağsan ve Harun Şeşen’in “Medyanın Aracılık Etkisi: Artvin, Tersine Göç ve Sosyal Belediyecilik” başlığıyla yayınlanan bir araştırması Artvin’de belediye hizmetlerinin göç ve tersine göç üzerindeki etkisini irdeledi. Bu makalede, medyanın aracılık rolü de analiz edilerek Artvin'de sosyal belediyecilik ile tersine göç arasındaki ilişki mercek altına alındı. Çalışma; Artvinlilerin en çok göç verdiği illerde (Ankara, İstanbul, Bursa ve Kocaeli) niceliksel bir yaklaşım benimsenerek yürütüldü. Sonuçlar; sosyal belediyecilik ile göç arasında pozitif bir ilişkinin olduğunu ve medyanın sosyal belediyecilik ile göç arasında aracılık etkisine sahip olduğunu gösterdi. Araştırma sonuçlarına göre; geleneksel medya insanların göç etme kararını etkilerken sosyal medya ise tersine göç kararında önemli rol oynuyor.

İşte araştırmada öne çıkan bulgular:
Göç verilen bir il olan Artvin'de sosyal belediyecilik faaliyetleri, kurumsal sosyal medya kullanıcıları tarafından diğer illerdeki göç veren hemşerileriyle paylaşılıyor. Bu sayede göç ettikleri kentlere geri dönme kararlarında aracılık etkisi olabiliyor. Sonuçlar, geri dönüş göçünün desteklenmesinde hem gelir ve eğitim düzeyinin hem de göçmenlerin yaşının dikkate alınmadığını gösteriyor. Dönüş göçü sosyal medya kullanımı ve sosyal belediye aktivitelerinden etkilenirken Artvin'den göç edilen Ankara, İstanbul, Bursa ve Kocaeli illeri bu illerdeki belediye faaliyetleriyle ilgili olarak farklı bir rol oynamaktadır. Artvin'e yönelik ters göç algısı İstanbul'da en yüksek iken Ankara'da en düşüktür. Bunun nedeni Ankara'ya göç edenlerin genellikle iş garantisinin olmasıdır.
İnsanların Artvin'den kaç yıl önce göç ettiği incelendiğinde sosyal belediyecilik uygulamalarının ve sosyal medya kullanımının söz konusu döneme olumlu ya da olumsuz bir etkisi olmadığı görülmektedir. İnsanların mesleklerinin de tersine göç üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Öte yandan Artvin'e dönmeyi düşünenler ile düşünmeyenler arasında sosyal belediyecilik uygulamaları açısından bir korelasyon mevcut. Artvin'e dönmeyi planlayanlarla tersine göçü açıklamayı düşünmeyenler arasında da bir korelasyon var.

Sosyal belediyecilik aktiviteleri arttıkça gönüllüler de bu faaliyetleri benimseyerek sosyal medyayı giderek daha fazla kullanıyor. Şehirdeki sosyal belediyecilik faaliyetleri, o şehirdeki sosyal medya faaliyetleri aracılığıyla yakınlarına bilgi sağlamaktadır. Bu faaliyetler başarılı oldukça tersine göç gerçekleştirir. Yani geri dönme isteğini artırır. Sosyal medyada belediyeyle ilgili haberlerin fazla olması insanlarda farkındalık yaratıyor ve bu farkındalık sayesinde göç ettikleri şehre geri dönme isteği uyandırıyor. 

İç ve dış göçün kavşağında yer alan Artvin'e bir göç kenti demek hiç de zor olmaz. Farklı göç türlerinin ve farklı göç modellerinin merkezinde yer alan Artvin'in göç deneyimi, sosyolojik bir çalışmanın konusu olmayı hak ediyor. Araştırmada incelenen göç teorileri genel olarak göçün nedenlerini incelemekte ve göçün niceliksel ve niteliksel tablosuna odaklanıyor. Ayrıca göç teorilerinin çoğu ekonomik temelli olup tarihsel perspektiften kopuk bir yaklaşım izliyor. Ancak çağımızın göç olgusu o kadar önemlidir ki, toplumsal arka planı bağlamında tarihsel perspektiften koparılamaz ve gerçekleşen herhangi bir göçün zaman-mekan ilişkisi göz ardı edilemez. Göç araştırmalarında gözle görülür bir diğer eğilim, yerel bağlamdan uluslararası veya ulusötesi bağlama geçiştir. Bu anlamda uluslararası bağlam için geniş çalışmalara ihtiyaç vardır ancak yerel bağlamdan kopuk görsellerde bunlar eksik kalacak. Yerel çalışmalar daha karmaşıktır ve açık uçlu saha çalışması gerektirir. Bu detaylı saha çalışmaları daha büyük görüntüler oluşturmak için hayati öneme sahiptir ve boylamsal çalışmaların metodolojik olarak tasarlanması için gereklidir.
Bu anlamda yerel bağlama ilişkin kendine özgü araştırmaların daha da geliştirilmesi gerekmektedir. Yerel hareketlilik ve aracı kurumların hâlâ daha iyi anlaşılması gerekiyor. Her ne kadar bu çalışma özellikle Türkiye'deki vakalara odaklanmış olsa da, ülkenin kuzeydoğusundaki en uzak il, Türkiye'deki göçmen nüfus için en zorlu bölgelerden biri olması nedeniyle seçilmiştir. Ekonomik koşulların zor olduğu bir coğrafyaya sosyal belediyeciliğin avantaj sağlayıp sağlayamayacağı sorusunun yanı sıra medyanın aracılık unsuru da açıkça vurgulandı.
Artvin ili aşağıda sunulan çok özel bir durumu temsil etmektedir: Ampirik kanıtlar sürekli olarak hem göçün hem de ters göçün sosyal belediyecilik aktiviteleri üzerinde etkisi olduğunu ve sosyal medya hareketlerinin de tersine göç üzerinde etkisi olduğunu göstermektedir. Son olarak geleneksel medyanın da göç ve tersine göç üzerinde etkisi bulunmaktadır.

Aslında modern belediyecilik ve sosyal medya kullanımının etkileri konusunda daha fazla araştırma, belediye ve vatandaş ilişkileri konusunda daha fazla yönlendirici bilgi sağlayacak.

E-BELEDİYESlider Altına