Header Reklam
Header Reklam

'Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği' yayınlandı

04 Temmuz 2014 Dergi: Mayıs-Haziran 2014

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 14 Haziran’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” ile 1985'ten beri uygulanan ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ ve ‘Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik’ yürürlükten kaldırıldı.

Yeni yönetmelik önemli düzenlemeler getiriyor. Belediyeler artık bölge planları değil, ‘mekânsal strateji planları’ yapacak ve bu planlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayına sunacak. Yani bakanlığın onayı olmadan ilçe ve büyükşehir belediyesi onayıyla sosyal teknik alanların kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesi gibi düzenlemeler, plan değişiklikleri yapılamayacak. Belediyelerin imar planı yapma yetkisi korunsa da özellikle yeşil ve sosyal alanlar üzerinde yapılacak plan değişikliklerinde son sözü bakanlık söyleyecek. Yönetmeliğin getirdiği bazı önemli düzenlemeler şöyle:

-        Planlama kademelenmesinde karmaşıklık ortadan kaldırılıyor. Arazi kullanım ve yapılaşmada sadece ‘mekânsal strateji planları’, ‘çevre düzeni planları’ ve ‘imar planları’na uyulacak. Diğer planlar ise bu mekânsal planlara girdi sağlayacak, veri oluşturacak ve alt kademe planlara yol gösterecek.

 

-        Yönetmelik ülke ve gerektiğinde bazı bölgelerde kamu kurumları ile birlikte yapılacak, mekânsal politika belgesi niteliğinde olan mekânsal strateji planlarına açıklık getiriyor. Kalkınma planlarında belirlenen hedefler, stratejiler mekâna yansıtılacak, ülke düzeyinde mekâna yönelik stratejiler belirlenecek.

 

-        Yönetmelik mekânsal strateji planları ile bütünleşik kıyı alanı planlarına açıklık getiriyor. Kıyı bölgelerindeki tüm kararlarda bakanlıktan uygunluk onayı aranacak. ‘Bütünleşik Kıyı Alanları Planları’ adı verilen yeni plan bakanlıkça belirlenecek ve bu bölgelerde yapılacak tüm uygulamalarda bakanlık son sözü söyleyecek.

 

-        Planlar afete duyarlı yapılacak ve risklerin azaltılmasına yönelik planlarda zorunluluklar getiriyor. Onaylı jeolojik-jeoteknik veya mikro bölgeleme etüt raporu bulunmayan alanlarda imar planları hazırlanamayacak.

 

-        İmar planı değişikliği zorlaştırılıyor ve yeni sınırlamalar getiriliyor. Sosyal ve teknik altyapı alanlarında plan değişikliğinin zorunlu olması halinde eşdeğer alan ayrılması gerekli. Eşdeğer alanın, hizmetin verildiği aynı bölge sınırları içinde olması esas.  Ayrıca ilgili bakanlığın görüşünün alınması da lazım. Binaların katlarının artırılmasına yönelik plan değişiklikleri yerleşmenin dokusuna, kimliğine, güneşe göre yönlenmesine ve siluetine uygun olacak.

 

-        Planlarda dikey yapılaşmaya yönelik plan değişiklikleri kolayca yapılamayacak. Yeşil alan, çocuk bahçesi, spor, eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlar eşdeğer bir alan ayrılmadan plan değişikliğine konu olamayacak. Bina yüksekliğini artıran imar değişikliklerinde şehrin ve yakın alanların siluetini etkilememe şartı aranacak.

 

-        Planlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca izlenecek ve kayıt altına alınacak. Mekânsal planlar ile bu planlara ilişkin revizyon, ilave ve değişiklikleri ilgili mevzuatı doğrultusunda karar almaya yetkili mercilerce onaylanmadan önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sistemi üzerinden Plan İşlem Numarası alınması zorunludur.

 

Önümüzdeki sayıda görüşmek dileğiyle…

Serpil Yavuz
Yaz İşleri Müdürü


Etiketler


Slider Altına